De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Provincie legt stedelijk gebied Leopoldsburg definitief vast

Op voorstel van gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V) werd het Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) voor de afbakening van de kleinstedelijk gebieden Leopoldsburg vandaag door de provincieraad definitief vastgesteld. Naast de concrete afbakeningslijn bevat het plan zes deelzones waarin bestemmingswijzigingen worden doorgevoerd. Hierdoor kan Leopoldsburg zich verder als stedelijk gebied ontwikkelen.

Gedeputeerde Inge Moors: “De afbakening van een kleinstedelijk gebied bepaalt de groeigrenzen van een stad of een stedelijk gebied. Binnen de lijn kunnen bijkomende stedelijke functies ontwikkeld worden, buiten de afbakeningslijn gaat vooral aandacht naar landbouw, het platteland, natuur en bos en het landelijk wonen.”

De militaire zone Reigersvliet is één van de grootste en belangrijkste deelplannen uit het dossier. Via dit provinciale initiatief wordt een belangrijk deel van de zone omgezet van militair domein naar stedelijk ontwikkelingsgebied, waarmee we op de eerste plaats ruimte creëren voor de uitbouw van een nieuwe gevangenis.

Gedeputeerde Inge Moors: “De ontwikkeling van het gebied Reigersvliet kadert binnen het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK). De bestemming en ontwikkeling van het gebied is toekomstbepalend voor Leopoldsburg en de regio. De zone van meer dan 65 ha wordt bestemd als stedelijk ontwikkelingsgebied, omringd door natuur. Binnen de zone voor stedelijke ontwikkeling wordt ruimte voorzien voor de uitbouw van een nieuwe gevangenis die gekoppeld kan worden aan allerhande ondersteunende faciliteiten (medische diensten, sociale tewerkstelling, …). Verder wordt ruimte voorzien voor de ontwikkeling van een woongebied en de uitbouw van recreatieve voorzieningen. Ook het (speel)bosgebied bestendigd. Om de zone te ontsluiten voorzien we een nieuwe ontsluitingsweg.”

Ook voor bedrijvigheid in Leopoldsburg is de zone Reigersvliet van belang. De mogelijkheden die Leopoldsburg door de jaren heen kreeg op dit vlak zijn beperkt, gezien de aanwezigheid van grote industriële zones in de buurgemeenten en de nabijheid van het Economische Netwerk Albertkanaal (ENA). Toch worden op vlak van bedrijvigheid twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Gedeputeerde Inge Moors: “Leopoldsburg kan binnen de zone Reigersvliet een nieuw lokaal bedrijventerrein ontwikkelen waardoor lokale ondernemers de kans krijgen om zich in eigen gemeente verder te ontwikkelen. Uit het milieu-effecten-onderzoek blijkt dat een gedeelte van het niet ontwikkelde deel van de bestaande KMO-zone Kanaalstraat/Tunnelstraat moet herbestemd worden in functie van waterberging, wateropvang (en bijkomende natuurontwikkeling) en openbaar nut. Deze herbestemming is noodzakelijk om een goede en afdoende waterbuffering en –berging voor het stedelijk gebied te realiseren.”

Naast de militaire zone Reigersvliet, bevat het PRUP vijf andere deelplannen. Die deelplannen zijn voornamelijk gekoppeld aan het uitbouwen van diensten, voorzieningen en wooneenheden. De afbakening geeft duidelijk aan in welke gebieden op middellange termijn bijkomende woonontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden.

Inge Moors: “Ook de realisatie van het deelplan ‘Stationsomgeving’ zal Leopoldsburg bijkomende dynamiek bieden. De zone situeert zich centraal binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied, aan de rand van het dichte centrum van Leopoldsburg. Dit deelgebied wordt ontwikkeld in functie van nieuwe stedelijke ontwikkelingen: wonen wordt verweven met kleinhandel, horeca en diensten. Tot slot worden een aantal woonuitbreidingsgebieden gefaseerd vrijgegeven, waardoor de rol van Leopoldsburg op vlak van een aanbodbeleid rond wonen wordt versterkt.”

Ook de mobiliteit blijft een aandachtspunt voor de verdere ontwikkeling van Leopoldsburg.

Gedeputeerde Inge Moors: “Tijdens het afbakeningsproces werden de mobiliteitseffecten van de bijkomende ontwikkelingen binnen het gebied onderzocht. Om een vlotte doorstroming op korte termijn te garanderen, werden binnen de verschillende deelplannen een aantal milderende maatregelen voorgesteld en uitgewerkt. Ik startte begin dit jaar ook een mobiliteitsstudie voor het ruimere gebied om de doorgaande verkeersstromen in Leopoldsburg duidelijker in beeld te brengen. De eerste resultaten bevestigen nogmaals dat het essentieel is dat er een goed functionerend primair wegennet is: veel verkeer dat in principe thuishoort op de Noord-Zuid-verbinding, neemt nu het stedelijke gebied Leopoldsburg als bypass. Een dringende realisatie van de Noord-Zuid-verbinding blijft dus belangrijk, ook voor de inwoners van Leopoldsburg!”.

Samengevat bevat het PRUP Leopoldsburg volgende deelplannen:

Nieuwe bestemming Oppervlakte
Zone stationsomgeving Gemengde stedelijke ontwikkeling 6,6 ha
WUG E11 - Tunnelstraat/Olmenweg  Stedelijk woongebied  17,3 ha
WUG A12b  - Strooiendorp  Woonreservegebied 10,5 ha
Boskant Stedelijk woongebied en Woonreservegebied  9,6 ha
Reigersvliet  Stedelijk ontwikkelingsgebied  65,6 ha
KMO-zone Kanaalstraat  Gedeeltelijk naar Openbaar nut/wachtbekken  7,7 ha